Regulamin sklepu nippysmart.pl

Niniejszy dokument definiuje zasady, warunki oraz sposób realizacji sprzedaży prowadzonej przez Code Garage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000711892, NIP 6452554220, REGON 369154964, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (dalej nazywaną: „Sprzedawcą”) poprzez sklep online nippysmart.com (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”). Dokument określa także zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług bezpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku, nie licząc dni wolnych od pracy.
 2. Dostawa – Działanie polegające na dostarczeniu Towaru Klientowi przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem wybranego dostawcy.
 3. Dostawca – Firma kurierska, z którą Sprzedawca współpracuje w celu dostarczenia Towaru.
 4. Integracja – Połączenie towaru (np. sterownika) treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami cyfrowego i sprzętowego środowiska klienta (konsumenta bądź klienta firmowego) i włączenie ich do tych elementów. Przykładowo proces łączenia sterowników Sprzedawcy z systemami smart home, takimi jak Home Assistant czy Domoticz, za pomocą oficjalnego pluginu do Mysensors.
 5. Klient – Osoba lub jednostka, która może korzystać z usług Sklepu Internetowego lub zawrzeć Umowę sprzedaży.
 6. Montaż – Instalacja sterowników przez wykwalifikowanego elektryka, który ponosi odpowiedzialność za całość systemu.
 7. Oprogramowanie – Oprogramowanie sterowników dostarczone przez Sprzedawcę, wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Klienta.
 8. Sterowniki (moduły) – Urządzenia oferowane przez Sprzedawcę, przeznaczone do współpracy z systemami inteligentnego domu.
 9. Kompatybilność – Współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru ze standardowym sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zwykle używanym do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich modyfikacji.
 10. Środowisko cyfrowe – Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 11. Treść cyfrowa – Dane w postaci cyfrowej.
 12. Towar – Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży (np. sterownik Smart Home).
 13. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub połączony z nimi w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 14. Funkcjonalność – Zdolność towaru (np. sterownika) treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do spełnienia swoich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Trwałość – Zdolność towaru do zachowania swoich funkcji i właściwości w trakcie normalnego użytkowania.
 16. Trwały nośnik – Materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji skierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez odpowiedni czas, pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
 17. Usługa cyfrowa – Usługa umożliwiająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w formie cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w formie cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 18. Hasło – Ciąg znaków wybranych przez Klienta do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 19. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 20. Przedsiębiorca Indywidualny – termin ten oznacza osobę fizyczną, która zawiera umowę ściśle związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą jednak z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, co jest szczególnie związane z rodzajem działalności gospodarczej, którą prowadzi. Informacje o tej działalności są dostępne na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 21. Przedsiębiorca – Termin ten odnosi się do osoby fizycznej, osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale której prawo nadaje zdolność prawną. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i podejmuje czynności prawne, które są bezpośrednio związane z tą działalnością.
 22. Konto Klienta – Indywidualny panel dla każdego Klienta.
 23. Regulamin – Niniejszy dokument.
 24. Rejestracja – Czynność wymagana do korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu.
 25. Sprzedawca – Code Garage Sp. z o.o., właściciel Sklepu Internetowego.
 26. Strona Internetowa Sklepu (Sklep Internetowy, Sklep) – Strony internetowe działające w domenie nippysmart.com.
 27. Umowa sprzedaży – Umowa dotycząca sprzedaży Towarów i Usług.
 28. Usługi dodatkowe – Usługi serwisowe i inne dostępne w sklepie internetowym.
 29. Czas realizacji zamówienia – Czas od momentu zaksięgowania środków do momentu przekazania towaru kurierowi.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wymagania Techniczne – Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było dostępne dla użytkowników Internetu przy użyciu różnych popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz rodzajów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, obejmują przeglądarkę internetową w wersji co najmniej Microsoft Edge wersja 115.0.1901.188, Chrome wersja 115.0.5790.170, Firefox Browser wersja 116.0.2, Opera wersja 101.0.4843.33, Safari wersja 16.5 lub nowsze, z akceptacją plików „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbps. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i automatycznie dostosowuje się do różnych rozdzielczości ekranu.
 2. Pliki Cookies – Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, które są zapisywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na urządzenie końcowe Klienta ani na oprogramowanie zainstalowane na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 3. Zakaz Nielegalnego Wykorzystania – Klient nie może wykorzystywać Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu ani usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 4. Bezpieczeństwo – Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem dostępu i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia.
 5. Zakaz Naruszenia Interesu Sprzedawcy – Wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności naruszającej interes Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Klient zobowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Aby się zarejestrować, Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, korzystając z odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło.
 4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji od Sprzedawcy na Trwałym nośniku w formacie PDF. Od tej chwili zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, a Klient uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika i możliwość dokonywania zmian w danych podanych podczas Rejestracji.

§ 4 Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w myśl Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem dla Klientów do składania ofert zakupu Produktów lub Usług.

 1. Składanie Zamówień – Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, korzystając ze Strony Sklepu.
 2. Proces Zamówienia – Klient, składając zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, wybiera Produkt, który go interesuje. Dodanie Produktu do zamówienia następuje poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Po złożeniu całego zamówienia i wybraniu w „KOSZYKU” metody Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie, wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy i wybierając na Stronie Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. Potwierdzenie Zamówienia – Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Przyjęcie Zamówienia – Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Warunki Umowy – Po zawarciu umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na na adres e-mail Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta.
 6. Realizacja Zamówienia – Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca może przesłać Klientowi na adres e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety, aby zbadać jego opinie na temat przeprowadzonej transakcji.

§ 5 Płatności

Ceny prezentowane na Stronie Sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść. O tych kosztach Klient zostanie poinformowany podczas wyboru sposobu Dostawy i składania zamówienia. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. przelew bankowy, płatność kartą płatniczą lub Blik poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez operatora PayU S.A.;
 3. przelew bankowy, płatność kartą płatniczą lub Blik poprzez zewnętrzny system płatności CashBill, obsługiwany przez operatora CashBill S.A.

Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie bezzwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z tego obowiązku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do uregulowania płatności.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Termin realizacji zamówienia dla produktów dostępnych w sklepie i nie objętych przedsprzedażą (informacja „przedsprzedaż” na stronie produktu) wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Termin realizacji zamówienia dla produktów objętych przedsprzedażą (informacja „przedsprzedaż” na stronie produktu) wynosi do 60 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Faktura doręczana jest na e-mail Klienta w formacie PDF po odebraniu przez niego przesyłki będącej przedmiotem Dostawy.
 10. W przypadku zapłaty za Towary, Treść cyfrową lub Usługę cyfrową przy użyciu Karty Podarunkowej lub innych instrumentów stanowiących bon jednego przeznaczenia w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Sprzedawca zamiast faktury dołącza dowód dokonania sprzedaży określony w regulaminie mającym zastosowanie do Karty Podarunkowej lub innego instrumentu. Jeżeli jednak część ceny została zapłacona w inny sposób niż przy użyciu Karty podarunkowej lub innych instrumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wystawi fakturę dotyczącą tej części ceny i dołączy ją wraz z dowodem dokonania sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 12. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami przesyłki zwrotnej.

§ 7 Zgodność towaru z umową

 1. Przepisy § 7 mają również zastosowanie do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym odpowiedzialność zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) Nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

b) Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

I) Nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć.

II) Przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób.

III) Publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.

IV) Brak kompatybilności, a co za tym idzie ograniczona funkcjonalność wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. aktualizacja oprogramowania Smart Home, która upośledza wcześniejszą kompatybilność, błędy w module integrującym towary Sprzedawcy, którego Sprzedawca nie jest twórcą itp.). Kupujący może wtedy wrócić do wersji oprogramowania z którą towary sprzedawcy są kompatybilne i nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony kupującego.

V) Montaż towarów, w tym towarów z elementami cyfrowymi nie został wykonany zgodnie ze sztuką i/lub przez osobę wykwalifikowaną.

c) Być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

d) Być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 4 lub 5, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 ust. 4 lub 5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane z wyłączeniem sytuacji opisanej w  § 7 ust. 5 lit. b punkt I do IV. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 9. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, kupujący demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 13;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 15-17;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 ust. 12-18;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami ani Przedsiębiorcami Indywidualnymi

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klientów, którzy nie kwalifikują się jako Konsumenci ani Przedsiębiorcy Indywidualni, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

§ 9 Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży

 1. Przepisy § 9 mają również zastosowanie do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej, w terminie 14 dni od:

a) dnia objęcia w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego weszła w posiadanie Towaru;

b) objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, jeżeli Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach;

c) dnia zawarcia pozostałych umów.

 1. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umów określonych w szczegółowy sposób w treści regulaminu, takich jak umowy o świadczenie usług, których wykonanie rozpoczęło się za zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta uważane są za wygasłe. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w treści regulaminu.

§ 10 Gwarancja

 1. Sprzedawca informuje, że nie jest gwarantem towarów sprzedawanych w sklepie internetowym, których nie jest producentem. Mogą one być jednak objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Jeśli dany towar jest objęty gwarancją, informacja dotycząca okresu gwarancji jest podana na stronie internetowej sklepu. Uprawnienia wynikające z gwarancji oraz jej warunki są szczegółowo opisane w treści oświadczenia gwarancyjnego, które jest dołączane do towaru bądź usługi.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: (a) Formularz kontaktowy; (b) Newsletter; (c) Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę na Trwałym nośniku w formacie pdf. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

a) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe i marketingowe o nowych produktach, usługach, promocjach lub planowanej przedsprzedaży w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

b) Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta.

 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
  Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy próbie kolejnego zalogowania się przez Klienta swoimi danymi na konto w Sklepie Internetowym.

§ 12 Naruszenie praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub jednostka organizacyjna uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) sprzedaży Towarów i Usług dodatkowych oraz zawierania umów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tych umów, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;

b) świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.nippysmart.com na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;

c) marketingowym: na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody;

d) statystycznym: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 1. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 2. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedawca przetwarza, ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres mailowy: bok@nippysmart.com;

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa.
 2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 3. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, a także podmioty współpracujące ze Sprzedawcą oraz świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 4. Dane osobowe, zebrane w celu:

a) świadczenia usług związanych z umowami sprzedaży i umowami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

I) reklamacyjnej obsługi klientów;

II) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy lub Klientowi;

III) wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

b) świadczenia usług marketingowych: do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

c) świadczenia usług drogą elektroniczną: do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.

 1. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie będą profilowane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 14 Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca najpierw wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego, a dopiero w następstwie bezskutecznego wezwania rozwiązuje umowę.
 4. Sprzedawca może zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta w przypadku, gdy od daty ostatniego zamówienia minęło 12 miesięcy. W takim przypadku Sprzedawca najpierw uprzedza o tym Klienta. Jeżeli Klient nie potwierdzi Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych, że chce dalej utrzymać Konto Klienta, Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące:

a) towarów, usług cyfrowych, usług dodatkowych,

b) sklepu internetowego,

c) usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

należy kierować w każdy dopuszczalny sposób, w tym na piśmie na adres siedziby Code Garage Sp. z o.o., ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo na adres e-mail: bok@nippysmart.com.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (w przypadku wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację na piśmie) albo adres e-mail (w przypadku wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną), a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Klient zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na wskazany przez niego adres do korespondencji albo na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu jego poinformowania.

§ 16 Ustalenia końcowe

 1. Wszystkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem / Przedsiębiorcą Indywidualnym będą poddane sądom właściwym zgodnie z literą polskiego prawa.
 3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest ani Konsumentem, ani Przedsiębiorcą Indywidualnym, właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych środków rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Lista mediatorów i ośrodków mediacyjnych dostępna jest u Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu w przypadku:
  konieczności dostosowania do zmian w prawie, orzeczeń sądowych lub innych aktów organów władzy publicznej wymagających zmian, korekty błędów, aktualizacji funkcji Sklepu Internetowego, zmian w strukturze organizacyjnej lub zmian prawnych Sprzedawcy.
 6. Klient zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez e-mail i/lub informację na stronie internetowej Sprzedawcy. Nowy Regulamin będzie wiążący, chyba że Klient zrezygnuje z niego w ciągu 7 dni od powiadomienia / pojawienia się regulaminu na stronie sprzedawcy.
 7. Zmieniony Regulamin obowiązuje dla zamówień złożonych po jego wejściu w życie.
 8. Umowy są zawierane w języku polskim.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie www.nippysmart.com i może być dostarczony na żądanie Klienta przez e-mail w formie pdf bez dodatkowych kosztów.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14.08.2023 r.